Održan sastanak Platforme sa predstavnicima Zaklade Kultura Nova

U petak, 30. rujna 2016. godine, u organizaciji Zaklade Kultura Nova, u Prostoru Centra za mlade Čakovec, održan je sastanak Platforme za Društveni centar Čakovec između predstavnika Platforme te predstavnika Zaklade i Pieta Forgera, ravnatelja Ureda za kulturu grada Leuvena.

Ovom sastanku prethodio je sastanak predstavnika Zaklade i Pieta sa predstavnicima Grada Čakovca, Kulturnog vijeća Čakovca, Knjižnice i čitaonice Nikola Zrinski Čakovec, Centra za kulturu Čakovec te Razvojne agencije ČAKRA.

Na sastanku Platforme za Društveni centar Čakovec sudjelovali su predstavnici članica Platforme, izvršni direktor Platforme Milivoj Kuhar, Teo Petričević i Sebastijan Brumec (ACT Grupa), Emil Marciuš (Kulturna udruga Pokret Plus), Marina Kolar (Udruga Zora), Željka Žganec Peras (MURID) i Kristina Pongrac (HDLUM). Sastanak je bio početna aktivnost u sklopu provedbe aktivnosti “Razmjene znanja i jačanja kapaciteta” u okviru projekta “Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi” koji se provodi od 2016. do 2018. godine uz podršku UNESCO-vog Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost.

Na samom početku, upraviteljica Zaklade Dea Vidović je prisutne upoznala sa projektom o sudioničkom upravljanju u kulturi. Nakon kratkog predstavljanja i upoznavanja sudionika/ca, Piete Forger je uz vizualnu prezentaciju predstavio svoje funkcije i aktivnosti u koje je sve uključen. Od predstavljanja rada Ureda za kulturu grada Leuvena, smjernice belgijskih kulturnih politika s fokusom na belgijske modele kulturnih centara (konkretno su predstavljeni društveno kulturni centri grada Luevena „30CC“, „OPEK“ i „STUK“), primjere centara u manjim sredinama i njihove potencijale za doprinos održivom razvoju lokalnih zajednica.  Istaknuta je važnost pozitivnog djelovanja, uspostavljanja zdravih odnosa i komunikacije sa donosiocima odluka JLRS te zajednički ciljevi lokalne zajednice u smjeru održivog razvoja kulture i grada te važnost civilno-javnog partnerstva u upravljanju kulturnim resursima. Ono što je izrazito važno naglašeno jeste potreba razumijevanja i transparentnost donosioca odluka i uključivanje civilnog sektora od njihove strane u razvojne projekte Grada i Županije.

Svi prisutni su predstavnike Zaklade i Pieta upoznali sa dosadašnjim radom Platforme te trenutnom situacijom Društvenog centra Čakovec, pritom naglašavajući ozbiljnost dosadašnjeg rada, strateško planiranje, pripremu dokumentacije i ulaganje resursa u proces provedbe. Tokom sastanka spomenut je i model „POGON-a – zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade“ koji je utemeljen na modelu civilno-javnog partnerstva, a kojeg su krajem 2008. zajednički osnovali i kojim zajedno upravljaju Savez udruga Operacija Grad i Grad Zagreb. Tom prilikom spomenuti su procesi koji su vodili ka osnivanju POGON-a, pregovori sa Gradom Zagrebom i neiscrpan trud svih koji su težili uspostavljanju takvog društveno-kulturnog centra.

Kako su već ranije ispitane potrebe zajednice za uspostavljanjem Društvenog centra Čakovec, zaključak sastanka je bio na fokusiranju zagovaračkih aktivnosti Platforme, uključivanju lokalne zajednice i pridobivanju što veće potpore građana i građanki iz lokalne zajednice. Dogovoreno je da tokom procesa zagovaranja ka dobivanju infrastrukturnih potreba, Platforma i njene članice provedbu programskih aktivnosti za sada nastave kroz polilokacijski model odnosno kroz trenutno iskorištavanje postojećih kulturnih resursa u funkciji u gradu Čakovcu. Također, Platforma i Zaklada dogovorile su i nastavak suradnje kroz projektne i druge aktivnosti.

“Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi” jedan je od šest projekata u svijetu koje od 2016. do 2018. godine podržava UNESCO-v Međunarodni fond za kulturnu raznolikost, a kao pridruženi partner uključena je i Udruga gradova u RH. U fokusu su novi modeli upravljanja u Hrvatskoj koji se razvijaju oko javnih prostora utemeljenih na principima sudioničkog upravljanja i nekog oblika civilno-javnog partnerstva, a projekt obuhvaća nastajuće modele društveno-kulturnih centara u 7 gradova u Hrvatskoj (Čakovcu, Dubrovniku, Karlovcu, Puli, Rijeci, Splitu i Zagrebu). Istražuju se različiti oblici i modaliteti civilno-javnog partnerstva, tj. uloge dionika uključenih u planiranje, donošenje odluka, implementaciju, monitoring i evaluaciju politika te programiranje novih modela upravljanja u kulturi. Sudjelovanje u donošenju odluka i upravljanju promatra se kao alat za postizanje održivosti, a novi modeli organiziranja kao perspektiva za održivi razvoj kulturnih politika i praksi upravljanja kulturnim resursima, koji doprinose i razvoju održivih gradova. Projekt obuhvaća četiri grupe aktivnosti: istraživanje praksi sudioničkog upravljanja u Hrvatskoj i Europi, razvoj kapaciteta različitih dionika uključenih u nastajuće društveno-kulturne centre u 7 hrvatskih gradova te produkciju publikacije i međunarodne konferencije o sudioničkom upravljanju.

Piet Forger je osnivač i koordinator flamanske mreže organizacija u kulturi “Vitamine C” koja djeluje na području oblikovanja kulturnih politika u Flandriji. Koordinator je mreže Vlabra’ccent, krovne organizacije koja okuplja više od 50 kulturnih centara u flamanskoj provinciji Brabant. Piet Forger također je član nacionalnog savjetodavnoga tijela Ministarstva kulture u Flandriji koje se bavi pitanjima kulturnih centara, knjižnica, organizacija u kulturi, obrazovanja u kulturi, lokalnih kulturnih politika i interkulturalnim dijalogom. Više od 15 godina bio je član odbora kazališne kompanije fABULEUS, kulturnog centra “30CC” u Leuvenu te platforme za kulturu i obrazovanje Magda u Leuvenu. Od 2001. do 2006. bio je zamjenik ravnatelja organizacije CultuurNet Vlaanderen koja se bavi širenjem i intenziviranjem sudjelovanja javnosti u kulturnom životu Flandrije. Od 2007. do 2013. bio je angažiran kao ekspert Europske komisije za programe Kultura 2007. – 2013. i Mladi u akciji 2007. – 2013. Od 2014. godine Forger je ravnatelj Ureda za kulturu grada Leuvena.

Članovi Platforme za Društveni centar će od 13.-15.10 sudjelovati na Konferenciji Otvoreni grad – prema Interkulturnom društvenom centru koju organizira Operacija grad: Upgrade